MEDEDELING VAN 4 OKTOBER 2017

Op de vergadering van 4 oktober jongstleden, heeft de raad van bestuur besloten geen beroep aan te tekenen jegens het vonnis van

de rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.

De redenen hiervoor werden aldus medegedeeld aan de tegenpartij:

– de verbintenissen aangegaan door het Vlaams Gewest om aangepaste en doeltreffende geluidsschermen te realiseren, die rekening houden

met de plaatsgesteldheid (met inbegrip van de bruggen die te voorzien zijn van adequaat materiaal);

– de stappen die ondernomen worden om op aanzienlijke wijze de snelheid te beperken ;

– de herasfaltering met een laag van het „ geluidloze”- type werd reeds uitgevoerd maar zal slechts daadwerkelijke invloed hebben indien

zij gepaard gaat met een ingrijpende snelheidsbeperking en de plaatsing van geluidsschermen;